کانال رهگیری کدای پستی

https://t.me/etemad_elma

هر هفته 3 بار لیست هارو به رور میکنیم

اون کد 24 رقمی و وارد سایت زیر کن

https://tracking.post.ir/